Program rozvoje venkova

rozvoj

Realizace projektu „Nákup rozdružovače slámy do jahod“ žadatele Radek Procházka byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko, o.p.s. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity výroby a výrazné snížení manuální pracnosti. Rozdružovač slámy slouží na zastýlání slámy do jahodníku, aby jahody nebyly špinavé od bláta a nedocházelo tak k jejich poškození a znehodnocení. V současnosti máme jahodníkem osázeno 11 ha, při této velikosti plochy už nelze pokládat slámu ručně pouze za pomoci vidlí a koleček tak, jako dosud. Zakoupený stroj urychlí práci v požadovaném termínu tak, aby efektivita pokládky byla co nejlepší a zároveň neohrožovala kvetoucí jahodníky.

slamovac2

podlip